КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XIX ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ в другій половині XIX ст. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
життя та діяльності М. Грушевського.
А) 1845-1918 рр.; В) 1873-1936 рр.;
Б) 1866-1934 рр.; Г) 1895-1939 рр.

Варіант ІІ
видання журналу «Киевская старина».
А) 1882-1906 рр.; В) 1875-1900 рр.;
Б) 1878-1903 рр.; Г) 1861-1901 рр.

2. Укажіть, про кого йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Керівник Львівського музичного товариства «Боян», диригент, композитор. Створив першу на західноукраїнських землях оперу «Купало».
А) М. Вербидький; В) Д. Сичинський;
Б) І. Воробкевич; Г) А. Вахнянин

Варіант II
Письменник, історик, активний діяч національного руху, автор «Бориславських оповідань»
А) Панас Мирний; В) Марко Вовчок;
Б) І. Франко; Г) Ю. Федькович.

3. Укажіть подію, про яку йдеться в наведеному уривку.
Варіант І
«Написання цілісної історії України з ранніх, ще київських часів, стало моєю задушевною мрією…
Впродовж 1897 і 1898 рр. було написано І том і в кінці 1898 р. був виданий…»
А) Видання «Історії Запорозького козацтва»;
Б) видання «Історії України-Русі»;
В) видання «Малоросійських оповідань»;
Г) видання «Народних оповідань
Читати далі

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ у другій половині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату події, про яку йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Український радикальний рух активізував патріотів України. Народовці створили організацію, яка стала прообразом політичної партії.
А) 1878 р.; Б) 1888 р.; В) 1885 р.; Г) 1892 р.

Варіант II
Останнє в XIX столітті польське повстання не мало підтримки серед українців, тому що повстанці виступали за відродження Польської держави, до складу якої повинна була ввійти Правобережна Україна.
А) 1830-1831 рр.; Б) 1848-1849 рр.; В) 1863-1864 рр.; Г) 1878-1879 рр.

2. Укажіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню.
Варіант І
«Діячі революційно-визвольного руху, що панували серед різночинної інтелігенції Росії та України в 60-90-х рр. XIX столітті, виражали інтереси селян, виступали проти кріпацтва і капіталістичного розвитку Росії, за повалення царизму шляхом
селянської революції.»
А) Народовці; Б) москвофіли; В) народники; Г) радикали.

Варіант II
«Діячі мовно-літературної й суспільно-політичної течії українського населення Галичини, Буковини та Закарпаття в середині XIX — 30-х рр. XX століття пропагували “єдину неподільну російську народність”, доводили етнічну тотожність росіян, українців та галицьких русинів, заперечували існування окремої української нації.»
А) Народники; Б) народовці; В) москвофіли; Г) радикали.

3. Укажіть подію, про яку йдеться в тексті.
Варіант І
В Києві з 1873 р. існувало об’єднання, яке займалося пропагандою серед робітників, проводило політичні диспути. Члени об’єднання встановили зв’язок з народницькими групами Харкова, Одеси, Петербурга.
А) Створення «Таємної дружини»; В) створення УСДП;
Б) виникнення «Київської комуни»; Г) виникнення першої громади в Києві.
Читати далі

МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
в середині XIX — у другій половині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку; правильний варіант
1. Укажіть дату наведеної події.
Варіант І
Було створено окружні суди, які являли собою першу судову інстанцію. Для розв’язання дрібних справ вводився інститут мирових суддів.
А) 1861р.; Б) 1864 р.; В) 1874 р.; Г) 1898 р.

Варіант II
Царський маніфест проголосив скасування особистої залежності селянина від поміщика.
А) 1861 р.; Б) 1864 р.; В) 1865 р.; Г) 1874 р.

2. Укажіть поняття, яке відповідає наступному визначенню:
Варіант І
«добровільне або вимушене переміщення населення з економічних причин з країни постійного проживання в інші країни».
А) Політична еміграція; В) трудова еміграція;
Б) міграція населення; Г) сільська еміграція.

Варіант II
«особистий вільний селянин, вимушений виконувати всі свої повинності перед поміщиком до переходу на викуп».
А) Вільний селянин; В) холоп;
Б) тимчасовозобов’язаний селянин; Г) рекрут.

3. Укажіть, про яку подію йдеться у наведеному тексті.
Варіант І
Навіть студентство охопив антикріпосницький рух. Члени гуртка, який виник в одному з університетів, передбачав скасування самодержавства, кріпацтва, введення республіканського устрою.
А) «Київська козаччина»;
Б) діяльність Кирило-Мефодіївського братства;
В) похід «в Таврію за волею»;
Г) виникнення Харківсько-Київського студентського таємного політичного товариства.

Варіант ІІ
Аграрне перенаселення, дешева робоча сила, слабо розвинена міська промисловість вимусили селян кидати батьківщину та шукати щастя в інших країнах.
А) Початок трудової еміграції; В) «Київська козаччина»;
Б) похід «в Таврію за волею»; Г) початок політичної еміграції
Читати далі

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ
ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ у першій половині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату події, про яку йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
З виникненням цього товариства на політичну арену боротьби вийшла українська різночинна інтелігенція. Символом товариства був золотий перстень з вигравіруваними прізвищами відомих слов’янських просвітителів.
А) 1821 р.; Б) 1825 р.; В) 1846 р.; Г) 1848 р.

Варіант II
У відповідь на дії поляків, які створили Центральну раду народову, українська інтелігенція створила свій орган, який повинен був захищати інтереси українського населення Галіції.
А) 1846 р.; Б) 1847 р.; В) 1848 р.; Г) 1849 р.

2. Визначте, про якого літературного діяча йдеться у наведеному тексті.
Варіант І
Він засуджував політику Російської імперії, у якій «від молдаванина до фіна на всіх язиках все мовчить».
А) П. Куліш; В) Г. Квітка-Основ’яненко;
Б) І. Вагилевич; Г) Т. Шевченко.

Варіант II
Він народився на Поділлі. Ще молодим був відданий у солдати, але втік з уланського полку. Став ватажком селянського повстання, яке тривало навіть чверть століття. Про нього складали пісні, легенди, прислів’я: «Барину хорошо не будет, если в село… прибудет».
А) У. Кармелюк; Б) Л. Кобилиця; В) Т. Шевченко; Г) О. Семенов.

3.
Укажіть, про яку подію йдеться у наведеному тексті.
Варіант І
Російська держава намагалася задовольняти свої потреби, що ростуть, але не змогла піти цивілізованим шляхом. Урядовці винайшли нову форму урочної системи для державних селян. Керував створеними утвореннями граф Аракчеєв. Читати далі

ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ.
ТЕОРІЯ ТА СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть портрет
тест контроль історія україни
Варіант І
М. Шашкевича.
А) 1; В) 3; Б) 2; Г) 4.

Варіант II
П. Пестеля.
А) 1; В) 3; Б) 2; Г) 4.

2. Укажіть, про кого йдеться у наведеному тексті.
Варіант І
Він очолив Тульчинську управу «Союзу благоденства», а потім йому належала провідна роль у діяльності Південного товариства. Автор «Руської правди».
А) М. Бестужев-Рюмін; В) П. Пестель;
Б) М. Муравйов-Апостол; Г) П. Борисов.
Читати далі

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в другій половині XVIII ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в другій половині XVIII ст. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть рік події, про яку йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
На землях Лівобережної Гетьманщини було створено Малоросійське генерал-губернаторство, яке складалося з трьох намісництв.
А) 1781р.; В) 1783 р.;
Б) 1782 р.; Г) 1784 р.

Варіант II
Внаслідок поділу Польщі до Російської імперії відійшли територія Брацлавщини, Західного Поділля, Київщини, Східної Волині.
А) 1791р.; В) 1795 р.;
Б) 1793 р.; Г) 1797 р.

2. Укажіть, про яку подію йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Запорозькі козаки покинули Олежківську Січ і заснували нову Січ.
А) Заснування Чортомлицької Січі; В) заснування Січі на о. Мала Хортиця;
Б) заснування Підпільненської Січі; Г) заснування Задунайської Січі.

Варіант II
У Гетьманщині було проведено повну судову реформу. Для вирішення військових справ створено окремий державний орган; було складено проекти відкриття університету в Батурині та перетворення на університет Києво-Могилянської академії.
А) Поширення впливу на Україну «Жалованої грамоти дворянству»;
Б) реформи гетьмана К. Розумовського;
В) діяльність Другої Малоросійської колегії;
Г) реформи імператора Йосифа II.

3. Укажіть правильну відповідь.
Варіант І
«Господарство фермерського типу, яке вели на Запоріжжі старшина і козаки» — це
А) фільварок; В) зимівник;
Б) вотчина; Г) паланка. Читати далі

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку; правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
обрання Івана Мазепи гетьманом України.
А) 1686 р.; В) 1688 р.;
Б) 1687 р.; Г) 1689 р.

Варіант II
прийняття «Пактів й Конституції прав і вольностей Війська Запорізького» Пилипа Орлика.
А) 1710 р.; В) 1712 р.;
Б) 1711 р.; Г) 1713 р.

2. Укажіть назву
Варіант І
установи, яка складалася з 6 вищих офіцерів російської армії на чолі з бригадиром С. Вельяміновим та повинна була наглядати за діяльністю наказного гетьмана та гетьманської адміністрації.
А) Сенат; В) Перша Малоросійська колегія;
Б) Правління Гетьманського уряду; Г) Друга Малоросійська колегія.

Варіант II
колегіального органу влади в Гетьманщині, який складався з трьох генеральних старшин і трьох російських вищих офіцерів.
А) Сенат; В) Перша Малоросійська колегія;
Б) Правління Гетьманського уряду; Г) Друга Малоросійська колегія

3. Прочитайте текст та укажіть, про яку подію йдеться мова.
Варіант І
«Нарешті,., відбулася тая баталія, яка вирішила долю Росії і Швеції, здивувала Європу і зробила перелом у політиці держав і в долі Королів…»

З «Історії русів»

А) Здобуття фортеці Азов у 1696 році;
Б) зняття козацькими військами Семена Палія облоги Білої Церкви у 1702 році;
В) Російсько-турецька війна 1735-1739 років;
Г) Полтавська битва 1709 року.

Варіант II
«…Приказиваєм, аби не більше, только два дні в тиждень, роботу єму панщиною отправовали, а інші дні на свої оборочали потреби…»
З універсалу гетьмана І. Мазепи
Читати далі

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 60-80-х р. XVII ст. – Тест контроль онлайн

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 60-80-х р. XVII ст. – Тест контроль онлайн

Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
укладання Гадяцького договору гетьмана Івана Виговського з Річчю Посполитою.
А) 1656 р.; . В) 1658 р.;
Б) 1667 р.; Г) 1659 р.

Варіант II
укладання Андрусівського договору про розподіл України на Лівобережну та Правобережну.
А) 1666 р.; В) 1668 р.;
Б) 1667 р.; Г) 1669 р.

2. Укажіть назву
Варіант І
території на сході від Лівобережної Гетьманщини, яка активно заселялася українцями протягом другої половини XVII століття, та складалася з 5 козацьких полків, а також управлялася полковниками без гетьмана та генеральної старшини,
які підпорядковувалися білгородському воєводі.
А) Запорізька Січ; В) Поділля;
Б) Слобідська Україна; Г) Північна Буковина.

Варіант II
історико-географічного регіону України, який у другій половині XVII століття перебував під владою Трансільванського (Семиградського) князівства,
А) Слобожанщина; В) Волинь;
Б) Галичина; Г) Закарпаття.

3. Прочитайте текст та укажіть, про яку подію йдеться мова. Читати далі

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у XVI ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у XVI ст. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
коли відбувся Берестейський церковний собор, на якому утворено греко.-католицьку церкву.
А) 1557 р.; Б) 1569 р.; В) 1588 р.; Г) 1596 р.

Варіант II
утворення українського реєстрового козацтва.
А) 1529 р.; Б) 1569 р.; В) 1572 р.; Г) 1588 р.

2. Укажіть правильну відповідь.
Варіант І
Умовами Люблінської унії 1569 року передбачалося, що українські землі повинні були
А) залишитися у складі Великого князівства Литовського;
Б) увійти до складу Речі Посполитої з подальшим поділом на 6 воєводств;
В) отримати автономію у складі Литви та Польщі;
Г) стати незалежними у складі 6 воєводств. Читати далі