Тест-контроль для дев’ятикласників

-контроль відповіді 9 клас

Сьогодні мало хто здивується, коли бачить не лише завдання, а я ряд відповідей до них. Думка про те, що, використовуючи шпаргалки учень втрачає багаж знань, безумовно перебільшена. Відомо, що опрацювання підказок до майбутнього контролю навпаки закріплює інформацію в голові школяра на такому рівні, що на контрольній роботі вони навряд йому згодяться. Особливо за високі бали мають турбуватися ті учні, які навчаються останній рік. Це стосується і дев’ятикласників. Адже перед ними стає вибір – залишатися в школі ще на кілька років чи обирати відповідний навчальний заклад. В останньому випадку оцінки відіграють особливо важливу роль.
Читати далі

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ у другій половині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату події, про яку йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Український радикальний рух активізував патріотів України. Народовці створили організацію, яка стала прообразом політичної партії.
А) 1878 р.; Б) 1888 р.; В) 1885 р.; Г) 1892 р.

Варіант II
Останнє в XIX столітті польське повстання не мало підтримки серед українців, тому що повстанці виступали за відродження Польської держави, до складу якої повинна була ввійти Правобережна Україна.
А) 1830-1831 рр.; Б) 1848-1849 рр.; В) 1863-1864 рр.; Г) 1878-1879 рр.

2. Укажіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню.
Варіант І
«Діячі революційно-визвольного руху, що панували серед різночинної інтелігенції Росії та України в 60-90-х рр. XIX столітті, виражали інтереси селян, виступали проти кріпацтва і капіталістичного розвитку Росії, за повалення царизму шляхом
селянської революції.»
А) Народовці; Б) москвофіли; В) народники; Г) радикали.

Варіант II
«Діячі мовно-літературної й суспільно-політичної течії українського населення Галичини, Буковини та Закарпаття в середині XIX — 30-х рр. XX століття пропагували “єдину неподільну російську народність”, доводили етнічну тотожність росіян, українців та галицьких русинів, заперечували існування окремої української нації.»
А) Народники; Б) народовці; В) москвофіли; Г) радикали.

3. Укажіть подію, про яку йдеться в тексті.
Варіант І
В Києві з 1873 р. існувало об’єднання, яке займалося пропагандою серед робітників, проводило політичні диспути. Члени об’єднання встановили зв’язок з народницькими групами Харкова, Одеси, Петербурга.
А) Створення «Таємної дружини»; В) створення УСДП;
Б) виникнення «Київської комуни»; Г) виникнення першої громади в Києві.
Читати далі

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
створення Технічної академії у Львові.
А) 1822 р.; В) 1844 р.
Б) 1834 р.; Г) 1850 р.

Варіант II
відкриття Реальної академії у Львові.
А) 1805 р.;
Б) 1817 р.;
В) 1820 р.;
Г) 1834 р.

2. Укажіть портрет
відповіді самостійні роботи історія україни
Варіант І
актора М. Щепкіна.
А) 1;
Б) 2;
В) 3;
Г) 4.

Варіант ІІ
відомого письменника Г. Квітки-Основ’яненка.
А) 1; В) 3;
Б) 2; Г) 4.
Читати далі

ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ.
ТЕОРІЯ ТА СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть портрет
тест контроль історія україни
Варіант І
М. Шашкевича.
А) 1; В) 3; Б) 2; Г) 4.

Варіант II
П. Пестеля.
А) 1; В) 3; Б) 2; Г) 4.

2. Укажіть, про кого йдеться у наведеному тексті.
Варіант І
Він очолив Тульчинську управу «Союзу благоденства», а потім йому належала провідна роль у діяльності Південного товариства. Автор «Руської правди».
А) М. Бестужев-Рюмін; В) П. Пестель;
Б) М. Муравйов-Апостол; Г) П. Борисов.
Читати далі

СХІДНИЙ СВІТ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

СХІДНИЙ СВІТ. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей) серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
спорудження мавзолею Тадж-Махал в Індії.
А) 1556-1605 рр.; В) 1525-1526 рр.;
Б) 1630-1652 рр.; Г) 1632-1648 рр.

Варіант II
правління династії Мин в Китаї.
А) 1245-1582 рр.; В) 1368-1644 рр.;
Б) 1390-1640 рр.; Г) 1620-1783 рр.

2. Укажіть
Варіант І
визначення поняття «джагір».
A) Земельний наділ мусульманської знаті;
Б) княжий титул в Індії;
B) героїчний епос;
Г) звичай, порядок, правила поведінки, які переходять від одного покоління до наступного.

Варіант II
визначення поняття «раджа».
A) Княжий титул в Індії;
Б) княжий титул в деяких мусульманських державах;
B) правитель в Османській імперії;
Г) державна канцелярія в Османській імперії.
Читати далі

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 60-80-х р. XVII ст. – Тест контроль онлайн

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 60-80-х р. XVII ст. – Тест контроль онлайн

Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
укладання Гадяцького договору гетьмана Івана Виговського з Річчю Посполитою.
А) 1656 р.; . В) 1658 р.;
Б) 1667 р.; Г) 1659 р.

Варіант II
укладання Андрусівського договору про розподіл України на Лівобережну та Правобережну.
А) 1666 р.; В) 1668 р.;
Б) 1667 р.; Г) 1669 р.

2. Укажіть назву
Варіант І
території на сході від Лівобережної Гетьманщини, яка активно заселялася українцями протягом другої половини XVII століття, та складалася з 5 козацьких полків, а також управлялася полковниками без гетьмана та генеральної старшини,
які підпорядковувалися білгородському воєводі.
А) Запорізька Січ; В) Поділля;
Б) Слобідська Україна; Г) Північна Буковина.

Варіант II
історико-географічного регіону України, який у другій половині XVII століття перебував під владою Трансільванського (Семиградського) князівства,
А) Слобожанщина; В) Волинь;
Б) Галичина; Г) Закарпаття.

3. Прочитайте текст та укажіть, про яку подію йдеться мова. Читати далі

9 клас тестовий контроль знань – CHOOSING A PROFESSION (TEST 19)

Variant 1


Level 1
1. Fill in the correct letter. Task (0) is an example.

0. Acc ou ntant
A) ou B) au С) ау D) оу
1. Do…or
A) ckt В) cd C) et D) kt
2. J…rnalist
A) oy В) оі С) оа D) ou
3. Wo…er
A) rk В) гс С) кк D) kr
(0) – A

Level 2
2. Complete the sentences with the forming the correct word from the word in the right column. Task (0) is an example.

0. I grew up in an industrial. A) profession
1. Most of the___________ in the factory are unhappy with their pay. B) work
2. My father is a ______________musician. C) industry
3. Have you ever ____________ nights? D) work
(0) – C
Читати далі

Англійська мова тест контроль відповіді – BRITISH CULTURAL MONUMENTS (TEST 17)

Variant 1

Level 1
1. Match the words according to their meaning. Task (0) is an example.

0. England A) British Museum Library
1. Scotland B) Cardiff National Museum
2. Wales C) Belfast Central Library
3. Northern Ireland D) National Gallery of Scotland
(0) – A

Level 2
2. Match the question to the answer. Task (0) is an example.

0. Did the Druids build Stonehenge?
1. Where are the Bluestones? None of them look blue?
2. Is Stonehenge the largest stone circle?
3. Why can’t we go into the centre circle? Читати далі

Тесты по контролю знань з англійської – HOBBY (TEST 12)

Variant 1

Level 1
1. Match the picture with its meaning. There are four extra meanings. Task (0) is an example.

контроль та оцінювання знань учнів
A) the performance of or participation in a dance
B) hearing to music
C) playing a game on a court by players, who use rackets to hit a ball
D) the process of identifying and understanding the meaning of the characters and words in written or printed material
E) sliding down snow slopes using a snowboard
F) watching the image, sound, or content of a combined audio and video broadcast
G) swimming below the surface of a stretch of water, often with special breathing apparatus
H) moving through water for fun
(0) – C

Level 2
2. Match the question with the answer. There is one extra answer. Task (0) is an example.

0. What have you got?
1. How long have you played the game?
2. Would you like to go dancing some time?
3. What did you thank me for?

A) For a week.
B) For the computer game that you sent.
C) He said OK.
D) Sure.
E) I got Pokemon cards
(0) – E
Читати далі

Тестовий контроль знань – WRITING. THE FIRST TERM (TEST 10)

Variant 1

Level 1
1. Match the word with the preposition. Task (0) is an example.

0. to listen A) to
1. to be interested B) of
2. to be fond C) in
3. to be famous D) for
(0) – A

Level 2
2. Make up sentences. Task (0) is an example.

0. An / a / hour / 15 / advertisements / of / minutes / program / has / of
An hour of a program has 15 minutes of advertisements.________________________
1. The / often / very / a / producer / show / creates / TV / quickly
________________________________________________________________________________
2. Today / flora / our / planet / of / science / and / fauna / studies / and
________________________________________________________________________________
3. Climate / have / animals / changed / plants / and / greatly
________________________________________________________________________________

Level 3
3. Read the text below. For questions (А, В, C or D) choose the correct answer (1-3). There is one extra question.

0. In the late 1980s and early 1990s, FBC, also known simpLy as Fox, became the fourth major commercial television network in the United States.
1. Fox Broadcasting Company (FBC), American television network, with headquarters in Los Angeles, California, owned by News Corporation Limited, a large telecommunications company, is a large telecommunications company run by media magnate Rupert Murdoch. Читати далі

Тест контроль – PROTECTION OF ENVIRONMENT (TEST 4)

Variant 1

Level 1
1. Mark sentences Т (true) i f they are correct or F (false) if they are not. Task (0) is an example.

0. Gases produced by cars cause acid rains.
1. Acid rains kill trees and fish.
2. Most of the energy we use to heat forests.
3. A lot of ultraviolet damages plants and sea life.
(0) – T

Level 2
2. Match the parts of the sentence. Task (0) is an example.

0. A village has A) accident happened.
1. Ukraine’s environmental problems include B) environment the top problem.
2. In 1986 Chernobyl’s C) the least impact on the environment.
3. The World Bank has made D) the nuclear contamination.
(0) – C
Читати далі

ТЕКСТИ ДЛЯ АУДІЮВАННЯ – Тест контроль англійська мова

TEST 8. THE FIRST TERM

Teacher: I’d like to tell you about the most famous comics personages. Do you want to listen to my story? They are Superman and Batman.
Pupil 1: Yes, of course!
Pupil 2: I think they were created not long ago.
Teacher: No, Superman was first imagined in the mid-1930s by Jerry Siegel and Joe Shuster, two high school students in Cleveland, Ohio. At first, they made Superman a bald-headed bad man with incredible mental powers. But they soon changed the character into a muscular crime fighter with superhuman strength, the ability to fly, a red cape, and an “S” logo on his chest. Superman came to Earth from the planet Krypton as a child, and as an adult he took the identity of Clark Kent, a mildmannered reporter for the Daily Planet newspaper.
Siegel and Shuster sold the idea of Superman to DC Comics in 1.937. In June 1938, DC suggested the new superhero in the first issue of Action Comics. Known as the “Man of Steel,” Superman became phenomenally popular w’ith readers, and within months other comic book publishers made the same imitations.
Pupil 1: And what about Batman? Well, was he really as “old” as Superman?
Teacher: Oh, yes, in 1939 a story about Batman was published in Detective Comics №27, drawn by Bob Kane and written by Bill Finger. Batman — so named because his costume resembled a bat — had no superhuman powers; instead it was due to his superior physical training, agility, intelligence, and technological gadgets to fight crime. Like Superman, Batman was an ordinary man in real life: Bruce Wayne, a millionaire. Batman was joined by a crime-fighting partner, Robin, the Boy Wonder.

TEST 12.

— Hello, Jane!
— Hello, Tina. Why are you looking so tired this evening?
— Oh, I went to the disco last night. I w’anted to see a new DJ.
— Which one?
— At the City Hall.
— Which group did you see?
— It was a new band. The drummer and the guitarist played greatly. There were beautiful dancers too.
— What about the songs?
— Well, the songs were perfect. And there was a violin solo!

TEST 22. THE SECOND TERM

Music Television (MTV) is a cable television network, the first network to broadcast music videos regularly. The network was founded in 1981 with investments from such companies as Warner Communications and American Express. MTV’s combination of music videos, youthful video jockeys, commentary, promotion of special rock concerts, and news and documentaries about bands and performers established the network’s popularity with youthful viewers, and it became a leading promoter of new rock music and rock musicians. Music videos for both audio recordings and some motion picture
soundtracks are often made with the MTV viewer market in mind. MTV’s overseas offices make the network’s programming available in Europe, Asia, Central and South America, and Africa.
After MTV’s programming changed to include more heavy metal and rap music, MTV Networks launched a second network, Video Hits 1 (VH-1), in 1985. VH-1 features more popular music than MTV.
MTV Networks also owns Nickelodeon, a cable channel showing children’s and family programmes.

TEST 25. YEAR TEST

Today is Sunday at last! We’re celebrating Martha’s birthday. A lot of people are present and a room is decorated brightly. W7hat a great party! I usually don’t like going to the parties because it’s very difficult for me to remember people’s names. But I’m so glad that I read a book about improving memory.
I thought it was impossible, but the author of the book tells that a person can do special exercises. They are not difficult; one can master them easily and completely. I tried to do them. It took a few weeks; my parents assisted me to practice. The exercises helped me a lot. They are: to stop worrying about what people would think of me and to pay attention to what people were saying. I could remember people’s names, important facts etc. And I had a great time! Now I want to dance with my friends next week.
I’ve got a Geography test tomorrow. It will be very important. The topic is British Isles. I should start studying now. The book had a lot of useful exercises about studying for exam. I hope I remember to use some of them! I think all my friends should read the book.

Tест контроль відповіді

Контроль знань з англійської 8 кл – WRITING THE SECOND TERM (TEST 24)

Variant 1

Level 1
1. Define which word (word combination) refers to thematic group. Task (0) is an example.
Установіть відповідність між тематичною групою та словом до неї. Завдання (0) — зразок.
0. School
A) to be B) a curriculum C) a computer D) a story
1. Music
A) to dance B) to walk out C) to look D) a piano
2. Climate
A) rain B) highland C) warm D) valley
3. People
A) to live B) a record C) inhabitant D) comprehensive
(0) – B

Level 2
2. Use the verbs in brackets in the correct form. Task (0) is an example.
Використайте слова, подані в дужках, у правильній формі. Завдання (0) — зразок.
0. If he соmes (to come) late, we miss (to miss) the concert.
1. If she _______ (to sing) well, she_____________(to earn) Academy Award.
2. If a country__________ (to have) rich land, i t ____________ (to produce) heavy crop.
3. When you ______________ (to go) to Britain, you_____________(to see) a lot of places of interest.
Читати далі

Тест контроль відповіді 8 клас – LISTENING COMPREHENSION THE SECOND TERM (TEST 22)

ТЕКСТ ДЛЯ АУДІЮВАННЯ
TEST 22. THE SECOND TERM
Music Television (MTV) is a cable television network, the first network to broadcast music videos regularly. The network was founded in 1981 with investments from such companies as Warner Communications and American Express. MTV’s combination of music videos, youthful video jockeys, commentary, promotion of special rock concerts, and news and documentaries about bands and performers established the network’s popularity with youthful viewers, and it became a leading promoter of new rock music and rock musicians. Music videos for both audio recordings and some motion picture
soundtracks are often made with the MTV viewer market in mind. MTV’s overseas offices make the network’s programming available in Europe, Asia, Central and South America, and Africa.
After MTV’s programming changed to include more heavy metal and rap music, MTV Networks launched a second network, Video Hits 1 (VH-1), in 1985. VH-1 features more popular music than MTV.
MTV Networks also owns Nickelodeon, a cable channel showing children’s and family programmes.

Variant 2

Level 1
1. For (1-3) choose Т (true) if the statement is true according to the text, F (false) if it is false, Task (0) is an example.
Прослухайте текст. Позначте речення Т? якщо воно є правильним, та F, якщо ні, Завдання (0) — зразок.
0. MTV broadcasts every day.
1. The network was founded in 1981,
2. The second network that MTV channel added was Discovery.
3. MTV is popular with video jockeys.
(0) – T

Level 2
2. Match the words with their opposites. There is one extra word. Task (0) is an example.
Установіть відповідність між словом та його антонімом. Слів наведено на одне більше. Завдання (0) — зразок.
0. to start A) unknown
1. boring B) awful
2. beautiful C) to finish
3. famous D) interesting
E) funny
(0) – C

Level 3
3. Rewrite the sentences as reported speech. Change verb tenses where possible. Task (0) is an example.
Перепишіть речення непрямою мовою. Замініть форму дієслова там, де це необхідно. Завдання (0) — зразок.
0. “Keep a diary for your ideas”, Fred told me.
Fred told me to keep a diary for my ideas.___________________________
1. “It looks great on you,” said Sophie.
Читати далі

Тестовий контроль знань англійська мова – SCHOOLS IN UKRAINE (TEST 19)

Variant 1

Level 1
1. Which tense form is used in sentences? Task (0) is an example.
Виберіть часову форму, яку вжито в реченнях. Завдання (0) — зразок.
0. I have got good marks in English. 2. What have you learned today?
A) the Past Simple Active; A) the Past Simple Active;
B) the Present Perfect Active; B) the Present Perfect Active;
C) the Present Simple Active; C) the Present Simple Active;
D) the Present Perfect Passive. D) the Present Perfect Passive.
1. I have “excellent” in all the languages. 3. What school did you study at?
A) the Past Simple Active; A) the Past Simple Active;
B) the Present Perfect Active; B) the Present Perfect Active;
C) the Present Simple Active; C) the Present Simple Active;
D) the Present Perfect Passive. D) the Present Perfect Passive.
(0) – B

Level 2
2. Find a correspondent sentence with the reported speech. There is one extra sentence with the direct speech. Task (0) is an example.
Установіть відповідність між реченням з непрямою і відповідним реченням з прямою мовою. Речень з прямою мовою наведено на одне більше. Завдання (0) — зразок.
0. He said she could be at school.
1. He said she would be at school.
2. He said she was at school.
3. He said she had been at school.

A) Не says, “She will be at school”.
B) He says, “She can be at school”.
C) He says, “She is at school”.
D) He says, “She was at school”.
E) He will say, “She was at school” .
(0) – B
Читати далі