УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ – САМОСТІЙНА РОБОТА 2

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА 2
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
події, яка має назву «місія В. Капніста в Берліні».
А) 1787 р.; Б) 1791 р.; В)1812р.; Г) 1831 р.

Варіант II
видання «Руськоютрійцею» альманаху «Русалка Дністрова».
А) 1816 р.; Б) 1834 р.; В) 1837 р.; Г) 1848р.

2. Укажіть поняття, яке відповідає наступному визначенню:
Варіант І
«Релігійно-етичний рух, що виник в Англії в XVIII столітті серед представників різної духовної та політичної орієнтації. Головна мета — „просвітницький” вплив на владу».
А) Марксизм; Б) реформація; В) масонство; Г) православ’я.

Варіант II
«Самоуправління, право населення певної території самостійно вирішувати справи внутрішнього управління».
А) Автономія; Б) федерація; В) конфедерація; Г) республіка.

Завдання 3 має сім варіантів відповіді, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні відповіді самостійної роботи з історії України
3. Визначте характерні риси
Варіант І
«Руської правди» Павла Пестеля.
1) Відміна кріпацтва;
2) продовження існування в Росії імперської влади;
3) недоторканність приватного майна;
4) існування кріпацтва на українських землях;
5) Росія має перетворитися на республіку;
6) Україна має бути складовою частиною Росії;
7) Польща має бути складовою частиною Росії.

Варіант II

національного відродження в західноукраїнських землях.
1) Вплив ідей європейського Просвітництва;
2) діяльність напівлегального демократично-просвітницького угрупування «Руська трійця»;
3) виступи греко-католицьких священиків за ліквідацію кріпацтва;
4) діяльність в Галичині культурно-освітньої організації «Товариство священиків»;
5) створення в Галичині «Товариства об’єднаних слов’ян»;
6) основним носієм української національної ідеї було духовенство;
7) українські культурно-освітницькі товариства сприяли розвитку російської та польської мов.

Достатній рівень
У завданні 4 установіть правильну відповідність. До кожного рядка, позначеного літерою, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді
4. Установіть відповідність між датами та подіями.
Варіант І
Дати
А) 29 грудня 1825—3 січня 1826 р.;
Б) 1830-1831 рр.;
В) 1823 р.;
Г) 1825 р.
Події
1. Створення «Товариства об’єднаних слов’ян»;
2. повстання Чернігівського полку;
3. створення «Союзу благодєнствія»;
4. польське повстання;
5. повстання декабристів у Петербурзі.

Варіант II
Дати
А) 1809 р.;
Б) 1816 р.;
В) 1834 р.;
Г) 1831 р.
Подїі
1. Створення «Товариства об’єднаних слов’ян»;
2. розгром польського повстання;
3. закриття Руського інституту при Львівському університеті;
4. заснування в Перемишлі «Товариства священиків»;
5. початок діяльності «Руської трійці».

Високий рівень
5.
Прочитайте уривок з документа та дайте відповіді на питання.
Варіант І
«Південне товариство мало зносини з Північним у 1823 році через брата Матвія і через В. Давидова та кн. Волконського, у 1824 році — через Швейковського і Пестеля, а в 1825 році — через кн. Трубецького, який переїхав по службі до Києва. Усі взагалі переговори схилялися з боку Південного товариства до цілковитого з’єднання двох товариств, на що Північне не погоджувалось і виставляло як причину цієї незгоди несхвалення в деяких частинах прийнятої Південним «Руської правди»; а в них була своя конституція, складена М. Муравйовим…
Кн. Трубецькой, призначений черговим штаб-офіцером, приїхав до Києва на початку 1825 року, і через те, що він був одним з директорів Північного товариства, то і приїзд його, полегшивши відносини обох товариств, зблизив їх більше, ніж будь-коли…
Наприкінці 1825 року, коли він від’їздив у Петербург, доручено йому було оголосити членам Північного товариства про рішення наше розпочати діяння, не пропускаючи 1826 року, і разом з тим прохання наше, щоб і вони за цим рішенням вжили своїх заходів…»

Зі свідчень С. Муравйова-Апостола слідчій комісії у справі декабристів про зв’язки Південного товариства з Північним (1826 р.)

1) Пригадайте, які положення програмних документів заважали з’єднанню Південного та Північного товариств.
2) Чому члени саме Південного товариства радять своїм друзям з Північного товариства «не пропускати 1826 року»? Що сталося на Україні у 1826 році?

Варіант II
«1. Ніякий переворот не може бути успішним без згоди і сприяння цілої нації, тому, перш за все, повинно підготувати народ до нового образу цивільного існування і потім вже дати йому оний.
2. Народ не інакше може бути вільним, як зробившись етичним, освіченим і промисловим. Хоча військові революції швидше досягають мети, але слідства оних небезпечні: вони бувають не колискою, а труною свободи, в ім’я якої кояться.»

З Найголовнішіх висновків з «Правил» суспільства сполучених слов’ян, зроблені в «Записках» І. Горбачевського

1) Відомо, що декабристський рух було розгромлено. На основі змісту документа зробіть висновки, щодо поразки декабристів.
2) Яку небезпеку, на вашу думку, несуть революції?

Самостійні роботи з історії

Поделись с друзьями:
Твитнуть