СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ
ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ у першій половині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату події, про яку йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
З виникненням цього товариства на політичну арену боротьби вийшла українська різночинна інтелігенція. Символом товариства був золотий перстень з вигравіруваними прізвищами відомих слов’янських просвітителів.
А) 1821 р.; Б) 1825 р.; В) 1846 р.; Г) 1848 р.

Варіант II
У відповідь на дії поляків, які створили Центральну раду народову, українська інтелігенція створила свій орган, який повинен був захищати інтереси українського населення Галіції.
А) 1846 р.; Б) 1847 р.; В) 1848 р.; Г) 1849 р.

2. Визначте, про якого літературного діяча йдеться у наведеному тексті.
Варіант І
Він засуджував політику Російської імперії, у якій «від молдаванина до фіна на всіх язиках все мовчить».
А) П. Куліш; В) Г. Квітка-Основ’яненко;
Б) І. Вагилевич; Г) Т. Шевченко.

Варіант II
Він народився на Поділлі. Ще молодим був відданий у солдати, але втік з уланського полку. Став ватажком селянського повстання, яке тривало навіть чверть століття. Про нього складали пісні, легенди, прислів’я: «Барину хорошо не будет, если в село… прибудет».
А) У. Кармелюк; Б) Л. Кобилиця; В) Т. Шевченко; Г) О. Семенов.

3.
Укажіть, про яку подію йдеться у наведеному тексті.
Варіант І
Російська держава намагалася задовольняти свої потреби, що ростуть, але не змогла піти цивілізованим шляхом. Урядовці винайшли нову форму урочної системи для державних селян. Керував створеними утвореннями граф Аракчеєв.
А) Ліквідація кріпацтва; В) створення військових поселень;
Б) створення міського самоврядування; Г) проведення податкової реформи.

Варіант II

У 1853-1856 рр. тривала Кримська війна між Росією, Туреччиною та її союзниками. Тягар війни також ліг на плечі українських селян. Почалися селянські виступи. Розповсюджувалися чутки, що тих, хто піде до козацького ополчення, цар звільнить від кріпацтва та надасть їм землю.
А) Селянські виступи в Галичині;
Б) «Київськакозаччина»;
В) повстання під проводом У. Кармелюка;
Г) повстання селян на Буковині.

4. Укажіть регіон України, у якому
Варіант І
відбулося повстання селян під проводом У. Кармелюка
А)Галіція; В) Слобожанщина;
Б) Поділля; Г) Буковина.

Варіант II

у 1843-1844 рр. відбулося повстання під проводом Л. Кобилиці.
А) Галичина; В) Буковина;
Б) Слобожанщина; Г) Лівобережжя

5. Укажіть подію, яка відбулася
Варіант І
раніші за інші
А) Початок роботи австрійського парлменту, у якому брали участь делегати від українців;
Б) «Київська козаччина»;
В) Слов’янський з ’їзд у Празі;
Г) утворення Головної руської ради.

Варіант II
пізніше за інші.
А) Повстання військових поселенців в Чугуєві;
Б) створення Кирило-Мефодіївського братства;
В) розгром масового селянського руху на Буковині;
Г) озброєне антиурядове повстання Львові.

Завдання 6 тест контролю містить сім варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
6. Укажіть прізвища
Варіант І
членів Кирило-Мефодіївського братства.
1) Л. Кобилиця;
2) Г. Квітка-Основ’яненко;
3) П. Куліш;
4) М. Гулак;
5) М. Костомаров;
6) І. Вагилевич;
7) В. Білозерський.
А) 1,3, 4, 7; В) 3, 4, 5, 7;
Б) 2, 4, 5, 6; Г) 1, 2, 3, 4.

Варіант II
керівників селянських повстань,
1) У. Карме люк;
2) П. Пестель;
3) Л. Кобилиця;
4) Т. Шевченко;
5) О. Семенов;
6) І. Котляревський;
7) І. Паляниця.
А) 1,3, 5, 7; В) 3, 2, 4, 5;
Б) 2, 4, 5,6; Г) 1,3, 6, 7.

Достатній рівень

У завданні 7 установіть правильну відповідність. До кожного рядка, позначеного літерою, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою
7. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
Варіант І
Поняття
A) Меморандум;
Б) парламент;
B) сервітут;
Г) кріпацтво.
Визначення
1. Урочисте проголошення загальних політичних принципів, програмних актів, важливих міжнародних подій;
2. документ з викладом поглядів з певного питання;
3. вищий представницький орган державної влади в багатьох країнах, побудований цілком або частково на виборчих
засадах;
4. право користуватися чужою власністю: лісами, лугами, пасовиськами;
5. система правових норм, яка встановлювала залежність селянина від феодала. Виражається в прикріпленні селян
до землі, обмеженні дієздатності селянина.

Варіант II
Поняття
A) Національне відродження;
Б) промисловий переворот;
B) конфедерація;
Г) революція.
Визначення
1. Заміна ручної праці механізованою, мануфактури на фабрику;
2. форма державного устрою, союз незалежних держав, що об’єднуються з метою координації своєї діяльності з деяких
питань;
3. переворот у житті суспільства, який зумовлює ліквідацію віджилого суспільного ладу й утвердження нового;
4. пробудження національної самосвідомості народів, що не мали власної державності;
5. форма державного устрою, союзна держава, що складається з кількох державних утворень, кожне з яких, поряд із загально федеральними, має власні законодавчі, виконавчі та судові органи.

У завданні 8 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія має відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
8. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
Варіант І
A) Початок революції в Австрійській імперії;
Б) розпуск австрійського парламенту, у якому були представлені українські депутати;
B) закриття Руського інституту при Львівському університеті;
Г) селянські повстання в Галичині.

Варіант II
A) Заборона діяльності Головної руської ради;
Б) закінчення революції в Австрійській імперії;
B) робота Собору руських вчених у Львові;
Г) арешт керівників Кирило-Мефодіївського братства

Високий рівень
9.
Прочитайте уривок з документа та дайте відповіді на питання.
Варіант І
«288. Заколотом проти властей» урядом встановлених, вважається і всяке заворушення селян або дворових людей проти своїх поміщиків, володільців, або управляючих і проти волосних та громадських управлінь… 1908. За всяке вперте непідкорення, хоч і без явного повстання, панам своїм… кріпаки у випадку, коли володілець, не бажаючи сам використати наданих йому законом домашніх виправних засобів, повідомить про це належному начальству, піддаються, зважаючи на обставини, більш або менш збільшуючі або зменшуючі цю провину, покаранню різками від двадцяти до п’ятдесяти ударів…
1909. Кріпаки за подачу на поміщиків своїх заборонених законом скарг піддаються покаранню різками до п ’ятдесяти ударів.»

З уложення ( законодавчого акту) царського уряду про покарання селян за участь в антипоміщицьких виступах (15 серпня 1845 р.)

1) На основі раніше вивченого матеріалу визначте причини селянських постань.
2) Чому уряд був змушений на законодавчому рівні вирішувати питання про покарання селян?

Варіант II
«Ми, Галицькі українці, належимо до великого українського народу, який говорить однією мовою…
Тепер, коли для всіх спалахнуло сонце свободи, “прокинувся і наш український лев і чудове нам передбачає майбутнє. Встаньте, брати, але не до сварки і негоди! Будьте тим, ким бути можемо, будьте Народом!”
Ми зібралися і працюватимемо таким чином:
1. Першим нашим завданням буде зберегти віру і поставити наш обряд і права наших священиків і церкви нарівні з правами інших обрядів.
2. Розвивати нашу національність на всіх напрямках: удосконаленням нашої мови, введенням його в школах вищих і нижчих, виданням журналів… розповсюдженням добрих і корисних книжок на українській мові і прагненням ввести нашу мову в усіх публічних установах іт.ін.
3. Берегтимемо наші конституційні права, осягати проблеми нашого народу і шукати способи до поліпшення його життя конституційним шляхом…»

З першого звернення Головної руської ради від 10 травня 1848 р.

1) Проаналізуйте основні положення діяльності Головної руської ради.
2) Дайте власну оцінку діяльності Головної руської ради.

Відповіді тест контроль історія україни

Поделись с друзьями:
Твитнуть