МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
в середині XIX — у другій половині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку; правильний варіант
1. Укажіть дату наведеної події.
Варіант І
Було створено окружні суди, які являли собою першу судову інстанцію. Для розв’язання дрібних справ вводився інститут мирових суддів.
А) 1861р.; Б) 1864 р.; В) 1874 р.; Г) 1898 р.

Варіант II
Царський маніфест проголосив скасування особистої залежності селянина від поміщика.
А) 1861 р.; Б) 1864 р.; В) 1865 р.; Г) 1874 р.

2. Укажіть поняття, яке відповідає наступному визначенню:
Варіант І
«добровільне або вимушене переміщення населення з економічних причин з країни постійного проживання в інші країни».
А) Політична еміграція; В) трудова еміграція;
Б) міграція населення; Г) сільська еміграція.

Варіант II
«особистий вільний селянин, вимушений виконувати всі свої повинності перед поміщиком до переходу на викуп».
А) Вільний селянин; В) холоп;
Б) тимчасовозобов’язаний селянин; Г) рекрут.

3. Укажіть, про яку подію йдеться у наведеному тексті.
Варіант І
Навіть студентство охопив антикріпосницький рух. Члени гуртка, який виник в одному з університетів, передбачав скасування самодержавства, кріпацтва, введення республіканського устрою.
А) «Київська козаччина»;
Б) діяльність Кирило-Мефодіївського братства;
В) похід «в Таврію за волею»;
Г) виникнення Харківсько-Київського студентського таємного політичного товариства.

Варіант ІІ
Аграрне перенаселення, дешева робоча сила, слабо розвинена міська промисловість вимусили селян кидати батьківщину та шукати щастя в інших країнах.
А) Початок трудової еміграції; В) «Київська козаччина»;
Б) похід «в Таврію за волею»; Г) початок політичної еміграції

4. Укажіть місто
Варіант І
в якому у 1895 р. виникла страхова компанія «Дністр».
А) Київ; Б) Харків; В) Львів; Г) Полтава.

Варіант II
яке у 1868 р. залізна дорога з ’єднала з Курськом.
А) Київ; Б) Охтирка; В) Львів; Г) Кракі

5. Укажіть подію, яка відбулася
Варіант І
раніше за інші.
А) Проведення земської реформи; В) аграрна реформа в Галичині;
Б) створення кооперативу «Народна торгівля»; Г) проведення цензурної реформи

Варіант II тест контроль історія 9 клас
пізніше за інші.
А) Відміна категорії тимчасовозобов’язаних селян;
Б) військова реформа в Російській імперії;
В) скасування кріпосного права Російській імперії;
Г) виникнення страхової компанії Дністр».

6. Укажіть, чи правильні твердження.
Варіант І
1) У період проведення військової реформи на території Наддніпрянської України були створені Київський, Одеський, Харківський військові округи;
2) після судової реформи в Україні було створено дві судові палати: Київська, Херсонська.
А) Обидва варіанти правильні; В) тільки другий варіант правильний;
Б) тільки перший варіант правильний; Г) обидва варіанти не правильні

Варіант II
1) Підприємства металообробної та машинобудівної промисловості України були зосереджені в Харківській, Херсонській, Київській губерніях»;
2) земства були осередками підтримки самодержавства в імперії.
А) Обидва варіанти правильні; В) тільки другий варіант правильний;
Б) тільки перший варіант правильний; Г) обидва варіанти не правильні

Достатній рівень
Завдання 7 містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
7. Укажіть, який варіант заповнення пропусків є правильним.
Варіант І
1 січня ________ р. було прийнято новий військовий статут. Вводилась загальна військова повинність для чоловіків, що досягли ____років. Встановлювались нові строки військової служби: у сухопутних військах до_______ років.
А) 1864,18,10; В) 1888,25,12;
Б) 1874, 20, 6; Г) 1895, 20, 7.

Варіант II

У ______р. була проведена реформа самоврядування. Вона передбачала створення у містах міських_________ , які обирали_______орган: міську управу на чолі з головою.
А) 1864, шкіл, законодавчий; В) 1870, дум, виконавчий;
Б) 1865, товариств, судовий; Г) 1874, дум, законодавчий.

У завданні 8 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія має відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
8. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
Варіант І
А) Скасування панщини на Закарпатті;
Б) створення Таємного комітету з підготовки селянської реформи;
В) оголошення царського Маніфесту про відміну кріпосного права в Росії;
Г) реформа цензури.

Варіант II
А) Проведення освітянської реформи; В) похід «в Таврію за волею»;
Б) введення загальної військової повинності; Г) «Київська козаччина».

Високий рівень
9.
Прочитайте уривок з документа та дайте відповіді на питання.
Варіант І
«Якщо нинішній селянський наділ більший за вищий розмір наділу… то поміщикові дозволяється відрізати цей лишок в своє безпосереднє розпорядження.»

Зі статті положення про реформу 1861 р.

1) Охарактеризуйте суть реформи 1861 р.
2) У чому полягав грабіжницький характер реформи 1861 р. в Україні?
3) Яке історичне значення реформи 1861 р.?

Варіант II
«Після оголошення в повітах Чернігівської губернії маніфесту… в селі Безуглівці селяни заявили, що не підуть виконувати панщину повинність. Землю, яка є в їх користуванні, вони вважають своєю власністю, і ця думка до того засіла у них в голові, що вони готові відстоювати її, хоч би й довелося заплатити життям за свою впертість…»

Уривок з рапорту контр-адмірала Унковського Олександру II про виступ селян с. Безуглівки на Чернігівщині (1861 р.)

1) Проти чого виступали селяни?
2) Перелічте відомі селянські повстання в Україні, викликані реформою 1861 р.
3) Які наслідки мала реформа 1861 р.?

Відповіді тест контроль історія україни

Поделись с друзьями:
Твитнуть