СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ – САМОСТІЙНА РОБОТА 1

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ у другій половині XIX ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА 1
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
закриття недільних шкіл.
А) 1859 р.; В) 1865 р.;
Б) 1862 р.; Г) 1870 р.

Варіант II
виходу журналу «Основа».
А) 1859-1861 рр.; В) 1864-1865 рр.;
Б) 1861-1862 рр.; Г) 1866-1868 рр.

2. Укажіть прізвище
Варіант І
одного із засновників «української громади».
A) Т. Шевченко;
Б) М. Драгоманов;
B) М. Лисенко;
Г) В. Антонович.

Варіант II
одного з учасників таємного гуртка «хлопоманів».
A) Д. Зубрицький;
Б) Т. Шевченко;
B) М. Лисенко;
Г) В. Антонович.

Завдання 3 має сім варіантів відповіді, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні відповіді самостійної роботи з історії

3. Укажіть основні ідеї
Варіант І
москвофілів.
1) Орієнтація на царську самодержавну Росію;
2) пропагандували так зване «язичіє» — суміш російського, українського, старослов’янського, польського язиків;
3) виступали за розвиток літературної української мови;
4) підтримка демократичного, анти-самодержавного руху в Росії;
5) заперечення використовування української мови як літературної;
6) стверджували, що немає українського народу, а є «панруський народ» від Карпат до Камчатки;
7) підтримка греко-католицької церкви.

Варіант II
народовців.
1) Розвиток української культури;
2) відмовилися від ідеї соборності України;
3) визвольний рух народу спромагалися направити лише у русло культурно-освітньої діяльності;
4) орієнтувалися на царську самодержавну Росію;
5) створили товариство «Просвіта», мета якого — навчати з освічувати народ;
6) сприяли розвитку української і літератури;
7) заперечували існування українського народу — є «панруський народ» від Карпат до Камчатки.

Достатній рівень
У завданні 4 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія має відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
4. Розташуйте події в хронологічній послідовності.
Варіант І
А) Початок видання журналу «Основа»;
Б)видання «Валуєвського циркуляру»;
В) проведення в Києві III Всеросійського археологічного з ’їзду;
Г) заснування у Львові товариства «Просвіта».

Варіант II
А) Створення Товариства ім. Т. Шевченка;
Б) видання в Харкові букваря П. Завадським для недільних шкіл;
В) виникнення «Просвіти» у Львові;
Г)початок «громадівськогоруху».

Високий рівень
5.
Прочитайте уривок з документа та виконайте завдання.
Варіант І
«Рядом дуже хороших і ґрунтовних робіт про положення і устремління «недержавних» народностей в Європі, таких, як провансальці, кельти, фламандці, валлони, він показав, що рух українського народу до самопізнання і освіти на рідній мові — це не щось нечуване
і неправомірне, а, навпаки, цілком природне і обов’язкове. Що ж до меж, у яких повинні були б триматися освіта і література на Україні, то Драгоманов замість хитрих наукових доказів узяв мірилом потреби народу, самого суспільства. Немає потреби поки що писати глибокі філософії і інші дуже вчені праці ураїнською, тому що їх ніхто не читатиме; натомість необхідно перш за
все дати українському народу на його мові основи всіх людських знань, пояснити йому явище природи і суспільного життя.
…Драгоманов добре знав, що якщо український народ звикне читати на своїй мові, то побажає на тій мові читати і далі; якщо інтелігенція звикне на цій мові говорити і писати для народу, то з часом почне говорити і писати по-українськи також між собою і для себе.»

Просвітницька програма М. Драгоманова для підвищення національної самосвідомості українського народу

1) Визначте основні положення просвітницької програми М. Драгоманова.
2) Чи є актуальними деякі положення програми для сучасної України?

Варіант II
1) «…Ініціатива про розповсюдження грамотності в народі і про недільні для цього школи вийшла не від уряду безпосередньо, а, на нещастя, від таємного товариства, яке утворилося в 1855 р. в Харкові з метою змінити спосіб правління і взагалі внутрішній порядок в Росії. Засновниками цього підбурливого товариства були студенти Харківського університету…
2) Не усвідомивши ще думки про заснування недільних шкіл, товариство стало спочатку трудитйся над поширенням грамотності в народі, а особливо між розкольниками за допомогою різних рукописних статей (заміток, повчань і ін.) обурливого змісту. Потім, коли внаслідок безпорядків, які були в 1858 році в Харківському університеті, деякі члени таємного товариства (Бекман, Моравський і Левченко) переїхали до Києва, то тут склалося нове ще ширше коло їх товариства, яке привернуло до себе деяких студентів Київського університету, У цьому колі вперше проявляється виразний і свідомий намір про заснування недільних шкіл для поширення
за їх допомогою пропаганди в народі. На чолі цього починання стає професор Павлов…
3) Таємна і злочинна мета недільних шкіл у Києві очевидна з багатьох натяків і думок, висловлених головними діячами в їх паперах, розглянутих слідчою комісією, а особливо із слів колишнього викладача в тих школах Левченка, який рішуче висловився: «‘Засобом до поширення в масі простого народу ліберальних ідей повинні служити недільні школи”. Крім того, на вечорі, даному студентами Київського університету професору Павлову 14 грудня 1859 року, Зеленський дозволив собі натякнути на паралель 14 грудня 1825 року, а Павлов, якому дякували за участь у недільних школах, проголосив тост за здоров’я того, хто стоїть на чолі прогресивного
руху Росії».

З доповіді голови слідчої комісії про недільні школи Р. С. Жданова (20 серпня 1862 р)

1) Визначте мету створення недільних шкіл в Україні.
2) Доведіть, чому діяльність недільних шкіл суперечила політиці царизму в Україні.

Історія України + Всесвітня історія тест контроль 9 кл

Поделись с друзьями:
Твитнуть