СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ у другій половині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату події, про яку йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Український радикальний рух активізував патріотів України. Народовці створили організацію, яка стала прообразом політичної партії.
А) 1878 р.; Б) 1888 р.; В) 1885 р.; Г) 1892 р.

Варіант II
Останнє в XIX столітті польське повстання не мало підтримки серед українців, тому що повстанці виступали за відродження Польської держави, до складу якої повинна була ввійти Правобережна Україна.
А) 1830-1831 рр.; Б) 1848-1849 рр.; В) 1863-1864 рр.; Г) 1878-1879 рр.

2. Укажіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню.
Варіант І
«Діячі революційно-визвольного руху, що панували серед різночинної інтелігенції Росії та України в 60-90-х рр. XIX столітті, виражали інтереси селян, виступали проти кріпацтва і капіталістичного розвитку Росії, за повалення царизму шляхом
селянської революції.»
А) Народовці; Б) москвофіли; В) народники; Г) радикали.

Варіант II
«Діячі мовно-літературної й суспільно-політичної течії українського населення Галичини, Буковини та Закарпаття в середині XIX — 30-х рр. XX століття пропагували “єдину неподільну російську народність”, доводили етнічну тотожність росіян, українців та галицьких русинів, заперечували існування окремої української нації.»
А) Народники; Б) народовці; В) москвофіли; Г) радикали.

3. Укажіть подію, про яку йдеться в тексті.
Варіант І
В Києві з 1873 р. існувало об’єднання, яке займалося пропагандою серед робітників, проводило політичні диспути. Члени об’єднання встановили зв’язок з народницькими групами Харкова, Одеси, Петербурга.
А) Створення «Таємної дружини»; В) створення УСДП;
Б) виникнення «Київської комуни»; Г) виникнення першої громади в Києві.

Варіант II тест контроль історія 9 клас
Культурно-освітнє товариство, яке виникло у 1868 р., сприяло вихованню національної свідомості українського народу.
А) Виникнення «Просвіти»; В) створення УСДП;
Б) виникнення наукового Товариства ім. Т. Шевченка; Г) вихід журналу

4. Робота з картою. Укажіть, якою цифрою на карті позначено
тест контроль відповіді
Варіант І
заснування перших національних організацій «Руська бесіда» та «Руська рада».
А) 1; В) 3;
Б) 2; Г) 4.

Варіант II
заснування народовцями культурно-освітнього товариства «Просвіта».
А) 1;
Б) 2;
В) 3;
Г) 4.

5. Укажіть подію, яка відбулася
Варіант І
раніше за інші.
A) Початок діяльності гуртка «південних бунтарів»;
Б) Емський акт Олександра II;
B) початок польського антиросійського повстання;
Г) М. Грушевський очолив Наукове товариство ім. Т. Шевченка.

Варіант II
пізніше за інші.
A) Початок закордонної діяльності М. Драгоманова;
Б) вихід «Валуєвського циркуляру»;
B) створення літературного товариства ім. Т. Шевченка;
Г) початок діяльності гуртка «Братство тарасівців».

6. Укажіть, чи правильні твердження.
Варіант І
1) Громадівський рух відновився у 70-х рр. XIX століття. Учасники руху приділяли увагу науковій та видавничій діяльності;
2) політизація українського національного руху починається з 60-х рр. XIX століття.
А) Обидва варіанти правильні; В) тільки другий варіант правильний;
Б) тільки перший варіант правильний; Г) обидва варіанти не правильні.

Варіант II
1) Емський акт і Валуєвський циркуляр привів до спаду національного руху в Наддніпрянській Україні;
2) з 1895 р. стратегічною метою РУРП стало досягнення самостійності України.
А) Обидва варіанти правильні; В) тільки другий варіант правильний;
Б) тільки перший варіант правильний; Г) обидва варіанти не правильні

Достатній рівень
Завдання 7 містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
7. Укажіть, який варіант заповнення пропусків є правильним.
Варіант І
У ____ р. народовці на чолі з І. Франко створили (назва партії)________ . Метою партії була боротьба з а __________ Україну.
А) 1890, РУРП, незалежну; В) 1899, УНДП, незалежну;
Б) 1892, УНДП, федеративну; Г) 1899, УСДП, федеративну

Варіант ІІ
Австрійський уряд пішов на деякі поступки українцям в Галичині. Народовці проголосили « ____________» у відносинах з урядом. Уряд пообіцяв відкрити___________ українські гімназії, збільшити українські кафедри у _______ університеті.
А) «нове життя», три, Київському; В) «нову еру», три, Львівському;
Б) «нове бажання», дві, Чернівецькому; Г) «нову добу», дві, Харківському.

завданні 8 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія має відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
8. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
Варіант І
А) Обґрунтування Ю. Бачинським ідеї самостійності української держави;
Б) створення УСДП;
В) виникнення в Києві «Української громади »;
Г) прийняття «Валуєвського циркуляру».

Варіант II
A) Створення УНДП;
Б) вихід газети «Київський телеграф»;
B) прийняття Емського акту;
Г) початок діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства.

Високий рівень
9. Прочитайте уривок з документа та дайте відповіді на питання.
Варіант І
«1) У справах суспільно-економічних змагаємо до переміни способу продукції згідно зі здобутками наукового соціалізму, т. є. хочемо колективного устрою праці і колективної власності средств продукцій них.
2) У справах політичних хочемо повної волі свободи, слова, сходин і товариств, печаті і сумліня, забезпеченя кожній одиниці, без різниці пола, як найповнішого впливу на рішення всіх питань політичного житя; автономії громад, повітів, країв, у справах котрі тільки їх дотикають; уділеня кождому народови можности як найповнішого розвою культурного.
3) У справах культурних стоімо на грунті позитівної науки, за раціоналізмом в справах віри і реалізмом в штуці, і домагаємося, щоби всі здобутки культури і науки сталися власністю всего народа.»

З програми Русько-української радикальної партії ( початок XX ст.)

1) Проаналізуйте програмні цілі партії в сфері: 2) Які версти українського населення могли б
а) економіки; б) політики; в) культури. підтримувати програму РУРП і чому?

Варіант ІІ
«1) Самостійна суверенна Україна, соборна, єдина і неподільна, від Сяна до Кубані, від Карпат до Кавказу, вільна серед вільних, рівна серед рівних, без пана і без хама, в майбутньому без класової боротьби;
2) федерація всередині, тобто, федерація Лівобережної, Правобережної, Степової України, Кубані і Галіції;
3) гетьман — як президент і сойми;
4) мета державна — перш за все і над усе;
5) одержавлення поверхні і недр землі, грубого промислу, оптової торгівлі, трудова повинність… загальна безкоштовна і обов’язкова освіта, повна свобода віри, відділення церкви від держави, національна армія;
6) боротьба з імперіалізмом, боротьба зі свавільними утисками;
7) не говорити, а робити; не знати, а вміти;
8) Україна для українців, тобто для тих, які визнають себе за українців;
9) культура нації: своя наука, своя краса, своя совість, свій розум, своя правда, своя свобода, свій бог;
10) культура «я» або братства: держава — велика організована громада; громада складається з осіб; якщо особа вільна і сильна, то держава міцна; якщо особа — раб темний, то і держава ні до чого;
11) не ми будемо, якщо Україні свободи і долі не добудемо.»

З Програмних основ Братства тарасівців

1) Проаналізуйте програмні цілі «Братства 2) Які версти українського населення тарасівців» в сфері: мали б підтримувати програму гуртка
а) державного устрою; «Братство тарасівців» ?
б) економіки;
в) культури.

Тест контроль відповіді

Поделись с друзьями:
Твитнуть