ТЕСТИ ОНЛАЙН ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ. ПСИХОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ

1 рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Визначте властивість, яка дозволяє людині свідомо керувати своїми емоціями і вчинками:
А) воля;         В) свідомість;
Б) пам’ять;    Г) темперамент.

2. Укажіть темперамент людини, при якому переважає пригнічений стан:
А) меланхолік;    В) сангвінік;
Б) холерик;         Г) флегматик.

3. Укажіть термін, яким визначається здатність людини швидко досягати успіхів у багатьох видах діяльності:
А) схильність;    В) загальна обдарованість;
Б) талант;           Г) спеціальна обдарованість.

4. Укажіть процес, за який відповідає ліва півкуля великого мозку праворукої людини:
А) орієнтація в просторі (танець);   В) просторове уявлення (живопис);
Б) розуміння мови;                            Г) емоційність сприйняття.

5. Визначте психічне явище, що належить до несвідомого (тести для тематичного оцінювання):
А) сприйняття мовних звукових сигналів;        В) навички;
Б) сприйняття мовних письмових сигналів;    Г) гіпноз.

6. Укажіть тип вищої нервової діяльності, притаманний флегматику:
А) жвавий;                      В) спокійний;
Б) неврівноважений;     Г) слабкий

2 рівень
Завдання 7 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних відповідей із запропонованих варіантів.
7. Виберіть особливості нервової системи, що характеризують сангвінічний темперамент.
(3 правильні відповіді)
A) Сильний;
Б)слабкий;
B) врівноважений;
Г) неврівноважений;
Д)рухливий;
Е) інертний.

У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. Потяг, прагнення до будь-якого виду діяльності називається ___________________________.

9. На нервові клітини впливають ____________________, які регулюють емоції людини ______________________.

3 рівень
У завданні 10 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
10. Установіть відповідність між розумовими операціями та їх ознаками.
1. Аналіз;                А) Розумовий поділ предметів і явищ на частини;
2. синтез;               Б) відокремлення одних ознак і вилучення інших;
3. порівняння;        В) розумове поєднання частин в єдине ціле;
4. узагальнення.    Г) визначення відмінності та подібності предметів або явищ;
Д) розумове поєднання предметів або явищ за їхніми спільними ознаками.

Завдання 11 тематичного оцінювання біолія передбачає встановлення логічної послідовності дій (явищ, процесів тощо). Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає обрану Вами першу дію; цифрі 2 – буква, що позначає другу дію і т. д.
11.Установіть правильну послідовність стадій розвитку алкоголізму.
A) Психологічна залежність;
Б) фізіологічна залежність;
B) помірне вживання алкогольних напоїв;
Г) зловживання алкогольними напоями;
Д) порушення всіх функцій організму.

4 рівень
12. Фізіолог І. М. Сєченов вважав сновидіння «небувалими комбінаціями минулих вражень». Як ви розумієте це твердження?

Поделись с друзьями:
Твитнуть