ПІДСУМКОВІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ


ВАРІАНТ 1
1 рівень
У завданнях 1-6 із чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну
1. Територія поширення особин певного виду – це:
А) екосистема;         В) біоценоз;
Б) угруповання;        Г) ареал.

2. Укажіть форму симбіозу, за якої відбувається взаємовигідне співжиття різних видів:
А) мутуалізм;               В) коменсалізм;
Б) паразитизм;            Г) конкуренція.

3. Визначте чинники впливу на організм сил неживої природи:
А) антропогенні;          В) біотичні;
Б) техногенні;              Г) абіотичні.

4. Визначте, стосунки яких тварин є прикладом мутуалізму:
А) печінкового сисуна та корови;         В) корови та інфузорії;
Б) кита та риби-присосок;                    Г) вовка та оленя.

5. Визначте явище, коли організм одного виду оселяється в організмі іншого виду та завдає йому шкоди:
А) мутуалізм;                  В) коменсалізм;
Б) паразитизм;               Г) конкуренція.

6. Укажіть природоохоронну територію, на якій заборонені будь-які форми господарської діяльності людини та туризм:
А)заказник;           В) зоопарк;
Б) заповідник;      Г) національний парк.

2 рівень
7. Виберіть ОДНЕ правильне твердження із відповідей тест контролю.
A) Біоценозом називається сукупність організмів, які мешкають спільно і взаємодіють між собою.
Б) Біотичні фактори є компонентами неживої природи.
B) Зв’язок живих організмів із навколишнім середовищем вивчає наука географія.
Г) Ланцюг живлення починається з тварин.

8. Розподіліть тварин за природними угрупованнями та впишіть у таблицю відповідні номери.
1. Синиця;       5. п’явка;                9. білан капустяний;      13. коник;
2. інфузорія;    6. хрущ;                 10. жабурниця;                14. ящірка;
3. повзик;        7. сарана;              11. джміль;                       15. їжак;
4. гідра;           8. жук-плавунець; 12. ставковик;                 16. кріт

відповіді на підсумкові контрольні роботи

9. Визначте та впишіть у таблицю назву природоохоронної території, яка має наведені ознаки. (Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж букв у слові.)
Територія, на якій зберігають, вивчають, розводять у штучних умовах диких тварин. Зберігають колекції рідкісних тварин. Це наукова й просвітницька установа.

3 рівень
Завдання 10 передбачає встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
10. Установіть відповідність між прикладами та назвами взаємовідношень між організмами.
A)У кишечнику вищих тварин і людини живуть амеби, які не завдають шкоди хазяїну та харчуються переважно бактеріями.
Б) Заєць та хом’як живляться рослинами. Вони мають подібне місце проживання.
B)Деякі види мурашок і попелиця живуть на молодих пагонах рослин. Мурашки живляться солодкими виділеннями попелиць і одночасно захищають їх від сонечок.

1. Мутуалізм;
2. паразитизм;
3. коменсалізм;
4. конкуренція

Завдання 11 предбачає встановлення логічної послідовності. Цифрі 1 має відповідати буква, що позначає обрану Вами першу подію (явище, процес); цифрі 2 – другу подію, і т. д.
11. Установіть послідовність розміщення організмів у ланцюгу живлення.
A) Дощовий черв’як;
Б) яструб;
B) листя липи;
Г) бактерії;
Д) чорний дрізд.

4 рівень завдання тематичного оцінювання 8 клас
12. У XVIII столітті перші поселенці завезли до Австралії кролів. Природних ворогів у них не було. Як ви гадаєте, які екологічні наслідки виникли через кілька років? Запропонуйте можливі заходи з обмеження поширення кролів.

Поделись с друзьями:
Твитнуть