ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. – САМОСТІЙНА РОБОТА 1

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА 1

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть назву
Варіант І
краю у складі Австрійської імперії з центром у Львові.
А) Коронний край; В) Королівство Галіції і Лодомерії;
Б) Польща; Г) Королівство Польща.

Варіант II
українського війська, створеного у 1832 р., яке отримало землі в Олександрійському повіті Катеринославської губернії.
А) Запорозьке окреме військо; В) Задунайське козацьке військо;
Б) Азовське козацьке військо; Г) Катеринославський окремий полк.

2. Укажіть поняття, яке відповідає наступному визначенню:
Варіант І
«зведення різноманітних проявів життя в державі до єдиних зразків, затверджених імперською владою ».
А) Уніфікація; В) денацифікація;
Б) бюрократизація; Г) демократизація.

Варіант II
«посилення ролі урядовців, за допомогою яких імперські уряди управляли населенням, позбавляючи його всяких елементів самоврядування».
А) Денаціоналізація; В) автономізація;
Б) бюрократизація; Г) закріпачення.

Завдання 3 має сім варіантів відповіді, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні відповіді самостійної роботи 9 клас
3. Визначте характерні риси адміністративно-територіального устрою та регіонального розподілу українських земель у складі
Варіант І
Російської імперії.
1) Територія України розподілилася на дев’ять губерній;
2) територія України розподілилася на вісім округів;
3) губернії розподілялися на повіти на чолі з ісправниками;
4) кожний регіон України мав по три губернії;
5) адміністративно виконавча влада в губерніях належала губернатору;
6) посада губернатора була виборною;
7) Україна мала особистий ериторіально-адміністративний устрій.

Варіант II
Австрійської імперії.
1) Входження Закарпаття до складу Угорського королівства;
2) Королівство Галіції і Лодомерії розподілялось на 24 округи;
3) створення в Галіції Королівства Галіції і Лодомерії;
4) губернатора Галіції обирав сейм;
5) адміністративна влада в Галіції належала губернатору;
6) Буковина була складовою частиною «королівства» До кінця XIX століття;
7) Львів був резиденцією губернатора Галіції.

Достатній рівень
Завдання 4 містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
4. Робота з картою.
самостійні роботи з історії україни
Варіант І
Укажіть, до складу якої імперії входили українські землі, позначені на карті цифрою 1.
A) Російської;
Б) Австрійської;
B) Османської;
Г) Речі Посполитої.

Варіант II
Укажіть, яка українська губернія позначена на карті цифрою 2.
A) Новоросійська;
Б) Київська;
B) Слобідсько-українська;
Г) Малоросійська.

Високий рівень
5.
Складіть тези за темою
Варіант І
Доберіть факти до твердження, що Слобожанщина грала провідну роль у відродженні національно-культурного життя України на початку XIX ст.

Варіант II
На думку професора М. Гроха, процес формування цацій відбувся у три етапи: академічний, культурницький, політичний. Чи були ці етапи характерними для процесу формування націй в Україні? Наведіть приклади.

Самостійні роботи з історії україни

Поделись с друзьями:
Твитнуть