ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ.
ТЕОРІЯ ТА СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть портрет
тест контроль історія україни
Варіант І
М. Шашкевича.
А) 1; В) 3; Б) 2; Г) 4.

Варіант II
П. Пестеля.
А) 1; В) 3; Б) 2; Г) 4.

2. Укажіть, про кого йдеться у наведеному тексті.
Варіант І
Він очолив Тульчинську управу «Союзу благоденства», а потім йому належала провідна роль у діяльності Південного товариства. Автор «Руської правди».
А) М. Бестужев-Рюмін; В) П. Пестель;
Б) М. Муравйов-Апостол; Г) П. Борисов.

Варіант II тест контроль історія україни
Член масонської ложі, директор гімназії вищих наук у Ніжині. Виступав проти деспотизму «російського царизму» в Україні.
А) І. Орлай; В) П. Пестель;
Б) Я. Вагилевич; Г) І. Могильницький.

3.
Укажіть місто
Варіант І
у якому протягом 1818-1819 рр. діяла масонська ложа «Любов до істини».
А) Чернігів; Б) Чугуїв; В) Київ; Г) Полтава.

Варіант II
Слобожанщини, у якому в 1805 р. було відкрито університет.
А) Суми; Б) Харків; В)Стародуб; Г) Охтирка.

4. Визначте, про яку подію йдеться у наведеному тексті.
Варіант І
Коли розпочалася російсько-турецька війна, то частина колишніх запорожців вирішила повернутися до України. Але російський уряд не дозволив їм оселитися на землях їхніх предків. Козакам було виділено землю на узбережжі Азовського моря.
А) Перехід задунайських козаків у російське підданство;
Б) участь козаків у російсько-турецькій війні 1806-1812 рр.;
В) ліквідація Запорозької Січі;
Г) зруйнування Росією Задунайської Січі.

Варіант II
З діяльністю гуртка були пов’язані декілька десятків створених представників старшинських родів (Полетики, Капнисти та інші). Члени гуртка пропагували ідею української самостійності.
А) Діяльність гуртка «Руська трійця»;
Б) діяльність гуртка «Харківських романтиків»;
В) діяльність гуртка у Новгород-Сіверькому;
Г) діяльність «Товариства об’єднаних слов’ян».

5.
Укажіть подію, яка відбулася
Варіант І
раніше за інші.
А) Російсько-французька війна;
Б) вихід альманаху «Русалка Дністрова»;
В) заснування в Перемишлі «Товариства священиків»;
Г) створення Київського генерал-губернаторства.

Варіант ІІ
пізніше за інші.
А) Створення «Малоросійського товариства»;
Б) початок діяльності масонської ложі «Любов до істини»;
В) встановлення контролю римо-католицької церкви над початковими школами у західноукраїнських землях;
Г) створення «Союзу благоденства».

Завдання 6 містить сім варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
6. Укажіть прізвища
Варіант І
греко-католицьких священиків, які були носіями української національної ідеї.
1) М. Левицький;
2) І. Вагилевич;
3) Й. Лозинський;
4) І. Могильницький;
5) М. Шашкевич;
6) І. Лаврівський;
7) Я. Головацький.
А) 2, 3, 4, 5; В) 3, 4, 5, 7;
Б) 1,3, 4, 6; Г) 1,4, 6, 7.

Варіант II
учасників національно-культурного відродження на Слобожанщині.
1) І. Могильницький;
2) Г. Квітка-Основ’яненко;
3) А. Метлинський;
4) М. Максимович;
5) М. Шашкевич;
6) М. Костомаров;
7) Е. Філомафітський.
А) 1,2, 3, 5; В) 4, 5, 6, 7;
Б) 3, 4, 5,6; Г) 2, 3, 6, 7.

Достатній рівень
Завдання 7 містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
7. Робота з картою.
тест контроль скачать
Варіант І
Укажіть українську губернію у складі Російської імперії, позначену на карті цифрою 1.
A) Київська;
Б) Волинська;
B) Подільська
Г) Новоросійська.

Варіант ІІ
Укажіть історико-географічну землю Західної України, позначену на карті цифрою 2.
A) Галичина;
Б) Буковина;
B) Холмщина;
Г) Закарпаття.

У завданні 8 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія мас відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.

8. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
Варіант І
A) Початок діяльності в Україні «Товариства об’єднаних слов’ян»;
Б) створення Азовського козацького війська;
B) приєднання до Російської імперії Бессарабії;
Г) початок польського повстання.

ВаріантІІ
A) Перехід задунайських козаків у російське підданство;
Б) повстання Чернігівського полку;
B) початок видання у Харкові «Українського вісника»;
Г) вихід «Граматики малоросійського наріччя» А. Павловського.

Високий рівень
9.
Прочитайте уривок з документа та дайте відповіді на питання.
Варіант І
«Військо це передбачається утворити на Україні з людей, до козачої служби здібних і здавна відомих звичкою і охотою до неї.
Воно повинно складатися з 4 полків; кожен полк — з 8 ескадронів, а ескадрон — з 150 козаків…
Зброя повинна бути для козаків і для всіх нижчих чинів: піка, шабля, один пістоль і по 16 на ескадрон штуцерів, або рушниць, якого б калібру вони не були.
Як мине в українських полках потреба, всі вони розпускаються по своїх домівках, але вже назавжди залишаться приналежними війську і за першою потребою повинні мати в постійній справності зброю, одяг і коней, утримуючи все це своїм коштом, але звільняючись зате від усяких інших по державі повинностей. Діти їх, які народжені від (часу) вступу у військо, належатимуть також до нього…»

З урядового розпорядження про утворення українського козацького війська для боротьби проти наполеонівського нашестя (5 червня 1812 р.)

1) Яку роль відігравало українське козацьке військо у російсько-французькій війні 1812 р.?
2) Які права та обов’язки мали козаки у мирний період? Як це могло вплинути на їх положення?

Варіант II
4. Усі повинні бути перед законом рівні… Усі люди в державі мають однакове право на всі вигоди, що доставляються державою, і всі мають рівні обов’язки нести всі тягарі…
6. …Довго існувала можливість для деяких пригноблювати всіх інших; час тепер покласти рішуче край цьому… розпорядку…
11. …Щоб рабство в Росії було цілковито знищене…
1) звільнення селян… не повинне позбавити дворян доходу.
2) звільнення це не повинне викликати хвилювань і безладу в державі…
«3) звільнення це повинне селянам надати кращого становища супроти теперішнього…
4. Увесь російський народ складає один стан — громадянський; усі нинішні стани знищуються…
5. Уся земля… поділяється на… волосну й приватну, Перша складає власність суспільну, друга — власність приватну. Волосна земля є недоторкана, вона розділяється на ділянки, ділянки роздаються на вимогу членів волості. Решта землі віддається в найм… на один рік…
8. Верховна влада поділяється на законодавчу (Народне віче) і верховно-виконавчу (Державна Дума). Влада наглядна доручається Верховному собору.
9. Народне віче складається з народних представників, обраних народом на 5 років. …Воно оголошує війну й укладає мир… Ніхто не може розпустити Народне віче.
10. Державна дума складається з 5 членів, народом обраних на 5 років. … Усі міністерства… перебувають під відомством… Державної Думи.»

З «Руської правди» Павла Пестеля

1) Як у документі вирішувалося земельне питання?
2) Які демократичні права і свободи надавалися громадянам?

Тест контроль відповіді

Поделись с друзьями:
Твитнуть